I moderbolaget Malmö Stadshus AB ingår till exempel även Malmö Stadsteater, MINC, MKB, Boplats Syd och Parkering Malmö, och några till. Läs gärna mer på Malmö stads bolagsverksamhet - Malmö stad (malmo.se)

Malmö Live Konserthus AB drivs efter affärsmässiga principer men har inte vinstsyfte.

Enligt bolagsordningen ska Malmö Live Konserthus i egen regi, eller i samverkan med andra, genomföra konserter och andra kulturarrangemang samt driva därmed förenlig verksamhet. Det innebär att erbjuda konsert- och arrangemang som bidrar till att stärka Malmö som en attraktiv ort för konserter och andra kulturarrangemang, och ge regionens invånare och besökare ett brett utbud av kultur.

Ägardirektiv, i korthet

Som komplement till bolagsordningen har kommunfullmäktige i Malmö fastställt generella och särskilda ägardirektiv. I de särskilda ägardirektiven står att ”Malmö Live Konserthus AB:s verksamhet utgörs i huvudsak av fyra deluppdrag: Malmö SymfoniOrkester, Konsertarrangemang, Kulturpolitiskt utbud och Mötesplatsen, samt uthyrning av lokaler och ytor till externa aktörer”.  Vidare att  ”Malmö Live ska profilera Malmö som musikstad, bredda uppdraget och skapa en mötesplats som är öppen och tillgänglig för alla”.

Målstyrning

Malmö Live Konserthus arbetar i enlighet med de mål som fastställs av Malmö kommunfullmäktige. Dessa mål har ny struktur från och med 2020 och FN:s Globala mål inom Agenda 2030 har inarbetats i Malmö stads målområden.
Bolaget följer också det som uttrycks i ägardirektivet. 

Vidare ska Malmö Live Konserthus utgå från den värdegrund som gäller för Malmö stads verksamheter. Den innebär att det ska finnas en etisk medvetenhet om miljömässiga, ekonomiska, sociala, rättsliga, kulturella och affärsmässiga omständigheter i samhället, i avsikt att skapa trovärdighet åt bolagets verksamhet och förtroende hos dess intressenter.

Bolagets verksamhet styrs även av de mål som Region Skåne och staten beslutat. Regionala planer som styr de närmast kommande åren är Regional Kulturplan 2021-2024 och ”Villkor för bidrag” för respektive år.
 

Vår vision

Malmö Live vill att Malmö ska vara en attraktiv, innovativ och levande musikstad, där malmöborna och boende i regionen engageras i en meningsskapande relation till musik. Malmö Live vill vara en självklar och stark driver (drivkraft) för att uppnå detta.

Gruppbild, styrelsen för Malmö Live Konserthus

Malmö Live Konserthus AB styrelse

Malmö Live Konserthus ABs styrelse omformades 2014-12-16 vilket sammanföll med bildandet av ny firma och nya ägardirektiv. Klicka dig in och se vem som sitter i vår styrelse. 

Malmo Live Concert Hall

Ledningsgrupp

I ledningen för Malmö Live Konserthus ingår VD, programchefer och samtliga avdelningschefer. Klicka dig in på vår kontaktsida för kontaktuppgifter till alla som jobbar på Malmö Live Konserthus. 

Årsredovisningar

Senast uppdaterat: 2024-06-04