Det innebär också att när du skapar ett användarkonto på webben har du samma användare (e-postadress) och lösenord, som log in på alla bolagens respektive hemsidor. För att kunna informera dig om ditt besök, meddela dig om en föreställning blir inställd eller ändrad och för att kunna ge dig information om kommande arrangemang och föreställningar, behöver vi spara vissa personuppgifter.

Nedan kan du läsa om vad som gäller vid köp av biljett till någon av våra föreställningar eller konserter samt vilka personuppgifter vi sparar, varför vi sparar dem och hur länge vi sparar uppgifterna. 

1. Inledning
2. Biljettköp via Biljettkassa
3. Biljettköp via internet (E-handelsplattformen)
4. Köp som stider mot Scenkonstbolagens villkor
5. Byten, återköp & inställt evenemang

5.1 För dig som konsument gäller följande
5.2 För dig som näringsidkare gäller följande

6. Immateriella rättigheter
7. Personuppgiftspolicy

7.1 Syften med personuppgiftsbehandling
7.2 Så länge lagrar vi dina personuppgifter
7.3 Dina rättigheter
7.4 Underleverantörer

8. Dina betalningar
9. Övrigt

9.1 Ansvar
9.2 Ny ägarstruktur, partnerskap mm
9.3 Ändrade villkor
9.4 Tillämplig Lag

10. Kontaktinformation
11. Dataskyddsombud

11.1 Personuppgiftssamordnare

1. Inledning

Dessa allmänna villkor och personuppgiftspolicy (”Villkoren”) gäller vid biljettköp i någon av Scenkonstbolagens biljettkassor samt vid köp via vår E-handelsplattform, som görs tillgänglig via respektive Scenkonstbolags hemsida (”E-handelsplattformen”).

Scenkonstbolagen består av de olika företagen Malmö Opera, Malmö Live Konserthus, Malmö Stadsteater och Skånes Dansteater. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner i detta dokument.

Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar du att du är minst 18 år gammal och/eller i övrigt behörig att ingå avtal om biljettköp, samt att du har läst och förstått dessa Villkor och samtycker till vår angivna personuppgiftsbehandling.

2.  Biljettköp via Biljettkassa

Scenkonstbolagens biljettkassor riktar sig i första hand till konsumenter och icke-kommersiell användning av biljetter och andra värdehandlingar. Om du är intresserad av att köpa biljetter av Scenkonstbolagen för vidare distribution i näringsverksamhet eller annars i kommersiellt syfte, är du välkommen att ta kontakt med oss per e-post till den adress som anges längst ner i detta dokument.

När du köper biljetter vid någon av Scenkonstbolagens biljettkassor kommer vi be dig uppge vissa personuppgifter, bl.a. i syfte att kunna kontakta dig angående ditt besök. Genom att du genomför köp accepterar du denna behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i anslutning till ditt köp i biljettkassa i vår Personuppgiftspolicy, se avsnitt 7 i dessa Villkor.

I samband med ditt köp genom biljettkassa kan du bli tillfrågad om du vill motta nyhetsbrev från det bolag vars arrangemang du köpt biljett till. Denna kommunikation har du sedan möjlighet att avregistrera genom att kontakta oss eller genom att klicka på en länk i mailutskicket. 

För ditt biljettköp genom E-handelsplattformen gäller kompletterande allmänna villkor, vilka du kan läsa mer om i avsnitten 3 - 6.

3.  Biljettköp via internet (E-handelsplattformen)

När du köper biljetter via bolagens E-handelsplattform, skapar ett konto, fyller i dina uppgifter och klickar i rutan där det står ”Jag godkänner Scenkonstbolagens personuppgiftspolicy och allmänna villkor för biljettköp”, så accepterar du dessa Villkor och skapar ett användarkonto för E-handelsplattformen (”Användarkonto”). I och med detta ger du även ditt samtycke till att Scenkonstbolagen hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy, vilket bl.a. innebär att Scenkonstbolagen kan kontakta dig med information angående ditt kommande besök och med nyheter. Du kan läsa vår Personuppgiftspolicy i dessa Villkor, avsnitt 7.

Genom ditt Användarkonto kan du bl.a. köpa biljetter, se historik över dina tidigare köpta biljetter, meddela oss vad du är intresserad av samt ändra dina personuppgifter eller avregistrera prenumerationer av t.ex. nyhetsbrev.

E-handelsplattformen och möjligheterna att köpa biljetter därigenom är utformad för privat bruk och riktar sig huvudsakligen till privatpersoner (konsumenter) eller särskilt godkända näringsidkare. En användare är därmed uttryckligen förbjuden att utnyttja Användarkontot för kommersiellt bruk genom att t.ex. underlicensiera användarkontot eller genom att köpa biljetter för vidare försäljning i näringsverksamhet eller annars i kommersiellt syfte, med undantag för vad som uttryckligen framgår genom dessa Villkor.

4.  Köp som strider mot Scenkonstbolagens villkor

Scenkonstbolagen förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avsluta en användares Användarkonto, stänga av användaren, neka användaren biljettköp och/eller makulera eller spärra köpta biljetter om Scenkonstbolagen anser att användaren bryter mot, eller kommer att bryta mot, dessa Villkor. Ett brott mot Villkoren kan t.ex. ske genom att användaren kopierar immaterialrättsligt skyddat material, köper biljetter för vidare distribution i näringsverksamhet i strid med dessa Villkor, eller i övrigt bryter mot, eller försöker kringgå, de villkor som gäller vid biljettköp.

När en biljett spärras blir den obrukbar samt mister sitt värde. Vid makuleringar p.g.a. ovan nämnda skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. Scenkonstbolagen kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund, så får maxantalet ej överskridas eller kringgås.

Användaren ansvarar för att dennes användar-ID och lösenord till Användarkontot lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Användare har å sin sida alltid rätt att avsluta sitt Användarkonto genom att skicka oss skriftlig uppsägning till den e-postadress som anges lägst ner i detta dokument.

5. Byten, återköp & inställt evenemang

För dig som konsument gäller följande:

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du som kund därför bunden av ditt köp, om inte annat anges i dessa Villkor eller följer av tillämplig lag.

Köpt biljett återlöses ej, med undantag för om föreställningen/konserten ställs in. Kunden skall i dessa fall senast en (1) månad från dagen då evenemanget ställts in, meddela sitt anspråk på återbetalning till det företag varifrån biljetten köpts. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning. Vid inställt arrangemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter.

Köpt biljett kan däremot bytas till annan konsert eller annan föreställning av den produktion som biljetten gäller för. Byte sker i så fall i mån av plats senast tre arbetsdagar före konsert/ föreställningsdagen. En kostnad på 30 kr per biljett tillkommer. Bytesrätt gäller ej biljetter till konserter med externa arrangörer eller gruppbiljetter. För abonnemang och paket etc. gäller speciella regler.

Borttappad biljett ersätts ej. Vid val av PDF-biljett som leveranssätt kan du som kund själv skriva ut en ny biljett.

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att föreställning/konsert ej är inställd eller flyttad. I händelse av inställt eller flyttat arrangemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig återförsäljare av biljetten eftersom det är detta företag som ansvarar för frågor om t.ex. återlösen av biljetter.

Biljetterna är inte personliga, så en konsument som inte själv kommer utnyttja en köpt biljett har rätt att sälja denna vidare.

Vi ber dig särskilt uppmärksamma att Scenkonstbolagen inte ansvarar för biljetter som är köpta från andra personer eller organisationer än Scenkonstbolagen. 

Det kan finnas andra, eller ytterligare lagar och regler som gäller för köp som genomförs av konsumenter. För mer information om dina rättigheter som konsument hänvisar vi dig till Konsumentverket eller Konsument Europa där du kan få ytterligare information, se t.ex. www.konsumentverket.se.

För dig som näringsidkare gäller följande:

Näringsidkare eller ombud för näringsidkare, får endast efter uttryckligt godkännande av Scenkonstbolagen använda E-handelsplattformen eller Scenkonstbolagens biljettkassor för att köpa biljetter för vidare distribution i kommersiellt syfte eller annars i näringsverksamhet.

Om du som näringsidkare blivit godkänd av Scenkonstbolagen att köpa biljetter genom E-handelsplattformen eller biljettkassorna för vidare kommersiell distribution så gäller de separata villkor för bl.a. reklamation och återköp av biljetter som du överenskommit med Scenkonstbolagen.

Om du är intresserad av att köpa biljetter av Scenkonstbolagen för vidare distribution i näringsverksamhet eller annars i kommersiellt syfte är du välkommen att ta kontakt med oss per e-post till den adress som anges längst ner i detta dokument. 

6. Immateriella rättigheter

Allt material som görs tillgängligt för dig genom E-handelsplattformen eller Scenkonstbolagens biljettkassor, såsom varumärken, firmanamn, rekommendationer, texter, bilder och användarmiljö och användardesign, är Scenkonstbolagens, eller någon av Scenkonstbolagens samarbetspartners, immateriella rättigheter. Du förstår att ditt användande av dessa immateriella rättigheter i strid med dessa Villkor skulle kunna skada Scenkonstbolagen och/eller dess samarbetspartner och du accepterar att inte sprida eller dela dessa immateriella rättigheter utöver vad som anges i dessa Villkor.

E-handelsplattformen och de biljetter som förmedlas får inte justeras, extraheras, kopieras eller distribueras under några andra omständigheter än vad som framgår av dessa villkor eller efter skriftligt godkännande av Scenkonstbolagen.

Du får ladda hem sådant material som uttryckligen görs tillgängligt för nedladdning (t.ex. PDF-biljetter till evenemang) för ditt privata, icke-kommersiella utnyttjande, under förutsättning att du behåller alla immaterialrättsliga angivelser på materialet.

För att biljettutgivning och biljettläsning ska fungera korrekt inför ett evenemang behöver biljetthandlingarna innehålla viss information. Du förbinder dig härmed att inte förändra, förvanska eller dölja information (såsom t.ex. pris) som står angivet på biljetten. 

7. Personuppgiftspolicy

Scenkonstbolagen behöver samla in vissa uppgifter som är, eller blir, direkt kopplade till köparen (s.k. ”Personuppgifter”) för att kunna förmedla evenemangsbiljetter på ett tryggt och smidigt sätt.

När du genomför köp genom någon av våra biljettkassor eller skapar och använder ett Användarkonto för E-handelsplattformen, samtycker du till att vi samlar in följande Personuppgifter:

 • Förnamn och efternamn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelseår (frivilligt)

Samt i förekommande fall information om hur du upplevt de av våra föreställningar och/eller evenemang som du besökt samt vårt kundbemötande i anslutning därtill (”Enkätsvar”).

Om du är yngre än 16 år och skapar konto på vår E-handelsplattform, vill vi ha din vårdnadshavares samtycke till vår insamling av dina personuppgifter. Vi ber dig därför berätta för din vårdnadshavare (det kan t.ex. vara din mamma eller pappa) att du skapar ett Användarkonto hos oss och vilken information du delar med oss genom detta Användarkonto. Om du går vidare med att registrera ett Användarkonto så förutsätter vi att din vårdnadshavare samtycker till vår behandling av dina personuppgifter.

Om du eller din vårdnadshavare har några frågor om vår personuppgiftsbehandling är ni välkomna att ta kontakt med oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ner i dessa Villkor.

När du skapat ditt konto kommer du också ha möjlighet att meddela oss vilka intressen du har, t.ex. konsert, opera, familjeföreställning, föreläsning etc., så att vi kan ge dig bättre information och service.

Syften med personuppgiftsbehandling

Vårt syfte med att behandla dina Personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom exempelvis tillhandahålla dig biljetter och/eller andra värdehandlingar (t.ex. presentkort) och per e-post eller sms skicka dig information och uppdateringar om det event du köpt biljett till. Har du ett användarkonto på internet är syftet även att tillhandahålla dig en välfungerande E-handelsplattform, där du kan köpa biljetter till olika evenemang och se din historik över tidigare köp.

Utöver detta har vi vissa kompletterande syften, såsom:

 • Förbättra och anpassa vår kommunikation och den verksamhet och kundbemötande som vi skapar och levererar till våra besökare. Detta görs bl.a. genom utskick av enkäter och analys av dina intressen, din kund- och besöksupplevelse.
 • Kommunikation, nyhetsbrev, riktad marknadsföring via e-post, sms, Facebook eller andra sociala medier för Scenkonstbolagens (eller våra partners) evenemang och relaterade produkter, tjänster eller projekt. Du har dock alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på länk i utskicket, avregistrera prenumeration genom ditt användarkonto eller via biljettkassan. I vissa fall skapar vi intressemålgrupper på sociala medier ex. Facebook med din e-post. Vill du avregistrera din e-post från dessa anpassade målgrupper, gör du det via länk på respektive bolags hemsida. För att Malmö live Konserthus inte ska använda din e-postadress i riktad reklam på Facebook kan du klicka här för att exkludera din e-post. 
 • Skicka dig information om uppdateringar av våra Villkor per e-post,
 • Uppfylla krav på redovisning av anonymiserad besöksstatistik som vi bland annat har från externa parter, såsom t.ex. Kulturrådet och Region Skåne. 
 • Verifiera att du, när du köper biljetter genom biljettkassa eller E-handelsplattformen, agerar i egenskap av konsument eller av oss godkänd näringsidkare, och inte kommer sälja biljetter vidare i kommersiell näringsverksamhet (utan vårt uttryckliga samtycke därtill).
 • Om du har användarkonto på internet: För att löpande förbättra och utveckla E-handelsplattformen och ge dig som användare en bra köpupplevelse, relevant information och god kundservice.

Så länge lagrar vi dina personuppgifter

Scenkonstbolagen tillhandahåller biljettsystemet och E-handelsplattformen gemensamt och samtliga av Scenkonstbolagen har därmed teknisk åtkomst till de Personuppgifter som behandlas, oavsett om ditt biljettköp är av Malmö Opera, Malmö Live Konserthus, Skåne Dansteater eller Malmö Stadsteater.

Vi behandlar ditt förnamn och efternamn, din postadress, ditt telefonnummer, din E-postadress och födelseår under den tid du har ett Användarkonto samt 3 månader efter avslutat Användarkonto.

Du har alltid rätt att avsluta ditt användarkonto till E-handelsplattformen. Vill du avsluta ditt användarkonto är du välkommen att ta kontakt med oss per e-post till någon av de adresser som anges lägst ner i detta dokument. Vänligen uppmärksamma att ditt användarkonto då tas bort för alla Scenkonstbolagen.

Vi behandlar dina ev. Enkätsvar och analysdata under en period om 12 månader från att du delat sådan information med oss eller informationen annars skapats, varpå vi antingen raderar eller anonymiserar dessa uppgifter.

Var femte år gör vi en intern kontroll av vilka Användarkonton som är inaktiva och raderar eller anonymiserar därefter de Användarkonton där ingen inloggning eller aktivitet förekommit under de senaste 5 åren.

Dina rättigheter  

Du har rätt att, en gång per kalenderår och genom skriftlig ansökan till oss genom den e-postadress som anges längst ner i detta dokument begära information om hur vi behandlar dina Personuppgifter, helt kostnadsfritt. Vänligen märk din förfrågan med ”Personuppgifter”. Vi kommer på eget initiativ, och efter uppmärksammande av dig, korrigera Personuppgifter som är inkorrekta.

Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter från våra system (den s.k. ’Rätten att bli bortglömd’). Vill du kräva radering av dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss per e-post till någon av de adresser som anges lägst ner i detta dokument. Vänligen uppmärksamma att ditt användarkonto då tas bort för alla Scenkonstbolagen.

Om du har ytterligare frågor om vår behandling av dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via någon av e-postadresserna som anges längst ner i detta dokument. Vänligen märk brevet ”Personuppgifter”. 

Underleverantörer

För att tillhandahålla dig E-handelsplattformen och biljettkassor använder vi oss av underleverantörer för exempelvis serverplats, mailhantering och digitalt biljettsystem (s.k. Personuppgiftsbiträden). Våra servrar, samt våra Personuppgiftsbiträdes servrar, är oftast placerade inom EU. I vissa fall har våra underleverantörer (eller deras respektive underleverantörer) verksamhet utanför EES. Vi arbetar med olika metoder för att säkerställa adekvat säkerhet för dina personuppgifter, såsom exempelvis genom att tillämpa EU kommissionens godkända standardavtalsklausuler för dataöverföring.

8. Dina betalningar

Betalning av biljetter sker genom en tredjepartsleverantör av betaltjänster, en s.k. betaltjänstleverantör. Din användning av dennes betaltjänst och de Personuppgifter du lämnar ut i anslutning till dina betalningar genom betaltjänsten regleras av betaltjänstleverantörens personuppgiftspolicy och allmänna villkor.

För frågor relaterade till din betalning hänvisar vi dig i första hand till betaltjänstleverantören.

9. Övrigt

Ansvar

Du är ansvarig för din användning av E-handelsplattformen genom ditt Användarkonto och att denna användning följer tillämplig lag samt dessa Villkor.

Du förstår och accepterar att E-handelsplattformen tillhandahålls i “befintligt skick” och “såsom tillgänglig”, utan varken uttryckta eller underförstådda garantier av något slag. Du använder E-handelsplattformen på egen risk.

I största möjligaste mån friskriver sig Scenkonstbolagen från allt ansvar och alla garantier avseende exempelvis, men inte begränsat till, kvalitet, lämplighet för särskilt syfte och att användningen av E-handelsplattformen inte utgör ett intrång i annans rättighet.

Du accepterar att du ansvarar för alla kostnader hänförliga till den datatrafik som uppkommer i anslutning till användandet av E-handelsplattformen, så som exempelvis kostnader för internetabonnemang.

Ny ägarstruktur, partnerskap mm

Om vår ägarstruktur skulle förändras så förbehåller vi oss rätten att överlåta dina Personuppgifter och ditt Användarkonto till vår nya juridisk person. Den nya juridiska personen bär därefter ansvar för att fortlöpande tillhandahålla dig E-handelsplattformen och ditt Användarkonto samt ansvarar för behandlingen av dina Personuppgifter. Den nya juridiska personen måste fortfarande följa de rättigheter och skyldigheter som gäller genom dessa Villkor och tillämplig lag.

Vi har rätt att överlåta och upplåta alla, eller delar av, våra rättigheter och skyldigheter under detta avtal samt rätt att använda oss av underleverantörer vid utförandet av våra åtaganden.

Samtliga parter uppmärksammar och accepterar härmed att dessa villkor inte skapar någon agentur, partnerskap, Joint Venture, anställningsförhållande, franchise-förhållande eller liknande typ av relation mellan parterna.

Ändrade villkor

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst ändra E-handelsplattformen, dessa Villkor inkl. vår Personuppgiftspolicy, eller att helt sluta tillhandahålla E-handelsplattformen. Innan vi genomför ändringar kommer vi ge dig information om i) ändringarna, samt ii) tidpunkt när dessa ändringar träder ikraft. För väsentliga justeringar kommer vi dessutom inhämta ditt uttryckliga godkännande.

Om du inte vill acceptera ändrade Villkor har du rätt att avsluta ditt Användarkonto innan ändringarna träder ikraft.

Tillämplig lag 

Svensk lag tillämpas på dessa Villkor.

Kontaktinformation

Malmö Live Konserthus
Dag Hammarskjölds torg 4
211 18 Malmö
Tel: 040 34 35 00
E-post: @email
Org.nr:556003-7482

Malmö Opera
Ö. Rönneholmsvägen 20
200 10 Malmö
Tel: 040 - 20 85 00
E-post: @email
Org.nr:556256-2065

Malmö Stadsteater
Kalendegatan 12 c
211 35 Malmö
Tel: 040-20 86 10
E-post: @email
Org.nr:556206-4526

Skånes Dansteater
Östra Varvsgatan 13 A
211 19 Malmö
Tel: 040-20 84 71
E-post: @email
Org.nr:556010-7160

 

Dataskyddsombud

Telefon: 040-34 00 00

Postadress:

Dataskyddsombud 

Malmö Stad Stadskontoret

Förvaltningsavdelningen

August Palms plats 1

205 80 Malmö Stad

Mail: @email

 

Personuppgiftssamordnare

Om du vill komma i kontakt med Personuppgiftssamordnare på Malmö Live Konserthus, kontakta @email

Senast uppdaterat: 2022-04-01