I moderbolaget Malmö Stadshus AB ingår till exempel även Malmö Stadsteater, MINC, MKB, Boplats Syd och Parkering Malmö, och några till. Läs gärna mer på Malmö stads bolagsverksamhet - Malmö stad (malmo.se)

Malmö Live Konserthus AB drivs efter affärsmässiga principer men har inte vinstsyfte.

Enligt vår bolagsordning ska Malmö Live Konserthus i egen regi, eller i samverkan med andra, genomföra konserter och andra kulturarrangemang samt driva därmed förenlig verksamhet. Det innebär att erbjuda konsert- och arrangemang som bidrar till att stärka Malmö som en attraktiv ort för konserter och andra kulturarrangemang, och ge regionens invånare och besökare ett brett utbud av kultur.

Ägardirektiv, i korthet

Som komplement till bolagsordningen har kommunfullmäktige i Malmö fastställt generella och särskilda ägardirektiv. I de särskilda ägardirektiven står att ”Malmö Live Konserthus AB:s verksamhet utgörs i huvudsak av fyra deluppdrag: Malmö SymfoniOrkester, Konsertarrangemang, Kulturpolitiskt utbud och Mötesplatsen, samt uthyrning av lokaler och ytor till externa aktörer”.  Vidare att  ”Malmö Live ska profilera Malmö som musikstad, bredda uppdraget och skapa en mötesplats som är öppen och tillgänglig för alla”.

Målstyrning

Malmö Live Konserthus arbetar i enlighet med de mål som fastställs av Malmö kommunfullmäktige. Dessa mål har ny struktur från och med 2020 och FN:s Globala mål inom Agenda 2030 har inarbetats i Malmö stads målområden.
Bolaget följer också det som uttrycks i ägardirektivet. 

Vidare ska Malmö Live Konserthus utgå från den värdegrund som gäller för Malmö stads verksamheter. Den innebär att det ska finnas en etisk medvetenhet om miljömässiga, ekonomiska, sociala, rättsliga, kulturella och affärsmässiga omständigheter i samhället, i avsikt att skapa trovärdighet åt bolagets verksamhet och förtroende hos dess intressenter.

Bolagets verksamhet styrs även av de mål som Region Skåne och staten beslutat. Regionala planer som styr de närmast kommande åren är Regional Kulturplan 2021-2024 och ”Villkor för bidrag” för respektive år.
 

Vision

Malmö Live ska vara norra Europas främsta konserthusverksamhet.
 

Beslutade bolagsmål för 2020

• En öppen, trygg och tillgänglig mötesplats för alla.

• Konstnärligt nyskapande, musikalisk genrebredd och kvalitet för att attrahera olika målgrupper,
  med särskilt fokus på barn och unga.

• MSO:s konstnärliga kvalitet ska kontinuerligt stärkas.

• Attraktivt och välkänt besöksmål i regionen och staden.

• Ekonomisk stabilitet, ökad självfinansieringsgrad och ökat näringslivssamarbete.

• Ökad mångfald och jämställdhet i program, personal och publik.

• Branschens mest attraktiva arbetsplats.
 

Inför 2020 beslutade Malmö Live Konserthus styrelse att vision och bolagsmål från 2019 skulle fortsätta gälla även 2020. Detta eftersom en ny VD stod i begrepp att tillträda och ett strategiarbete för bolaget skulle startas upp. Under 2021 beslutas en ny strategi av styrelse och ägare och då ska även bolagets mål revideras. 

Board of Directors

The Board of Directors for Malmö Live Konserthus AB was reformed on 16 December 2014 in conjunction with the formation of a new company and new owner directives.

Management

The management team for Malmö Live Konserthus AB consists of the CEO, programme managers and all unit managers.

Annual reports (In Swedish)

Last updated: 2021-03-12