För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, ge information om ditt besök, god service, erbjudanden och information om våra föreställningar och konserter, behöver vi spara och hantera vissa personuppgifter.

Nedan kan du läsa om vad som gäller vid köp av biljett till någon av våra föreställningar eller konserter, vilka personuppgifter vi sparar, varför vi sparar dem samt hur länge vi sparar uppgifterna. 

1. Inledning
2. Biljettköp via Biljettcenter
3. Biljettköp via webbplats (E-handelsplattformen)
4. Köp som strider mot Malmö Live Konserthus villkor
5. Byten, återköp & inställt evenemang
5.1 För dig som konsument gäller följande
5.2 För dig som näringsidkare gäller följande
6. Immateriella rättigheter
7. Personuppgiftspolicy
7.1 Syften med personuppgiftsbehandling
7.2 Så länge lagrar vi dina personuppgifter
7.3 Dina rättigheter
7.4 Underleverantörer

7.5 Cookies
8. Dina betalningar
9. Övrigt
9.1 Ansvar
9.2 Ny ägarstruktur, partnerskap mm
9.3 Ändrade villkor
9.4 Tillämplig Lag
10. Kontaktinformation
11. Dataskyddsombud
11.1 Personuppgiftssamordnare

 

1. Inledning

Malmö Live Konserthus och Malmö Opera har ett gemensamt biljettsystemDet innebär att när du skapar ett användarkonto på webben (E-handelsplattformen) har du samma användare (e-postadress) och lösenord, som log in på båda bolagens respektive webbplats. 

Dessa allmänna villkor och personuppgiftspolicy (”Villkoren”) gäller vid biljettköp via Malmö Live Konserthus Biljettcenter samt vid köp via vår E-handelsplattform, som görs tillgänglig via Malmö Live Konserthus webbplats (”E-handelsplattformen”).

Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar du att du är minst 18 år gammal och/eller i övrigt behörig att ingå avtal om biljettköp, samt att du har läst och förstått dessa Villkor och samtycker till vår angivna personuppgiftsbehandling.

 

2.  Biljettköp via Biljettcenter

Malmö Live Konserthus Biljettcenter riktar sig i första hand till konsumenter och icke-kommersiell användning av biljetter och andra värdehandlingar. Om du är intresserad av att köpa biljetter av Malmö Live Konserthus för vidare distribution i näringsverksamhet eller annars i kommersiellt syfte, är du välkommen att ta kontakt med oss per e-post till den adress som anges längst ner i detta dokument.

När du köper biljetter via Malmö Live Konserthus Biljettcenter kommer vi be dig uppge vissa personuppgifter, bland annat i syfte att kunna kontakta dig angående ditt besök. Genom att du genomför köp accepterar du denna behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i anslutning till ditt köp i vårt Biljettcenter samt i vår Personuppgiftspolicy, se avsnitt 7 i dessa Villkor.

I samband med ditt köp via vårt Biljettcenter kan du bli tillfrågad om du vill mottaga kommunikation såsom erbjudande och nyhetsbrev. Denna kommunikation har du sedan möjlighet att avregistrera genom att kontakta oss via e-post till den adress som anges längst ner i detta dokument eller genom att klicka på avregistrera i mailutskicket. 

Vid biljettköp genom E-handelsplattformen gäller kompletterande allmänna villkor, vilka du kan läsa mer om i avsnitten 3 - 6.

 

3.  Biljettköp via internet (E-handelsplattformen)

När du köper biljetter via Malmö Live Konserthus E-handelsplattform, skapar ett användarkonto, fyller i dina uppgifter och klickar i rutan där det står ”Ja, jag har läst och godkänner villkoren”, så accepterar du dessa Villkor och skapar ett användarkonto för E-handelsplattformen (”Användarkonto”). I och med detta ger du även ditt samtycke till att Malmö Live Konserthus hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy, vilket bland annat innebär att Malmö Live Konserthus kan kontakta dig med information angående ditt kommande besök och med nyheter. Du kan läsa vår Personuppgiftspolicy i dessa Villkor, avsnitt 7.

Genom ditt Användarkonto kan du bland annat köpa biljetter, betala reserverade orders, hämta och dela vidare betalda biljetter, se historik över dina tidigare köpta biljetter, meddela oss vad du är intresserad av samt ändra dina personuppgifter eller samtycka till och avregistrera från kommunikation såsom till exempel nyhetsbrev.

E-handelsplattformen och möjligheterna att köpa biljetter därigenom är utformad för privat bruk och riktar sig huvudsakligen till privatpersoner (konsumenter) eller särskilt godkända näringsidkare. En användare är därmed uttryckligen förbjuden att utnyttja Användarkontot för kommersiellt bruk genom att till exempel underlicensiera användarkontot eller genom att köpa biljetter för vidare försäljning i näringsverksamhet eller annars i kommersiellt syfte, med undantag för vad som uttryckligen framgår genom dessa Villkor.

 

4.  Köp som strider mot Malmö Live Konserthus villkor

Malmö Live Konserthus förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avsluta en användares Användarkonto, stänga av användaren, neka användaren biljettköp och/eller makulera eller spärra köpta biljetter om Malmö Live Konserthus anser att användaren bryter mot, eller kommer att bryta mot, dessa Villkor. Ett brott mot Villkoren kan till exempel ske genom att användaren kopierar immaterialrättsligt skyddat material, köper biljetter för vidare distribution i näringsverksamhet i strid med dessa Villkor, eller i övrigt bryter mot, eller försöker kringgå, de villkor som gäller vid biljettköp.

När en biljett spärras blir den obrukbar samt mister sitt värde. Vid makuleringar p.g.a. ovan nämnda skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. Malmö Live Konserthus kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund, så får maxantalet ej överskridas eller kringgås.

Användaren ansvarar för att dennes användar-ID och lösenord till Användarkontot lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Användare har å sin sida alltid rätt att avsluta sitt Användarkonto genom att skicka oss skriftlig uppsägning till den e-postadress som anges lägst ner i detta dokument.

 

5. Byten, återköp & inställt evenemang

5.1 För dig som konsument gäller följande:

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du som kund därför bunden av ditt köp, om inte annat anges i dessa Villkor eller följer av tillämplig lag.

Köpt biljett återlöses ej, med undantag för om föreställningen/konserten ställs in. Kunden skall i dessa fall senast en (1) månad från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ägt rum, meddela sitt anspråk på återbetalning till det företag varifrån biljetten köpts. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning. Vid inställt arrangemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter.

Köpt biljett kan däremot bytas till annan konsert eller annat evenemang av den produktion som biljetten gäller för. Byte sker i så fall i mån av plats senast tre arbetsdagar före konsert/ föreställningsdagen. En kostnad på 30 kr per biljett tillkommer. Bytesrätt gäller ej biljetter till konserter och evenemang med externa arrangörer eller gruppbiljetter. För abonnemang och paket etc. gäller speciella regler.

Borttappad biljett ersätts ej. Biljetter köpta via Malmö Live Konserthus E-handelsplattform lagras på mina sidor och du som kund kan själv skriva ut dina biljetter samt dela de vidare.

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att föreställning/konsert ej är inställd eller flyttad. I händelse av inställt eller flyttat arrangemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig återförsäljare av biljetten eftersom det är detta företag som ansvarar för frågor om t.ex. återlösen av biljetter.

Biljetterna är inte personliga, så en konsument som inte själv kommer utnyttja en köpt biljett har rätt att sälja denna vidare.

Vi ber dig särskilt uppmärksamma att Malmö Live Konserthus varken ansvarar för eller ersätter biljetter som är köpta från andra personer eller organisationer än Malmö Live Konserthus. 

Det kan finnas andra, eller ytterligare lagar och regler som gäller för köp som genomförs av konsumenter. För mer information om dina rättigheter som konsument hänvisar vi dig till Konsumentverket eller Konsument Europa där du kan få ytterligare information, se t.ex. www.konsumentverket.se.

 

5.2 För dig som näringsidkare gäller följande:

Näringsidkare eller ombud för näringsidkare, får endast efter uttryckligt godkännande av Malmö Live Konserthus använda E-handelsplattformen eller Malmö Live Konserthus Biljettcenter för att köpa biljetter för vidare distribution i kommersiellt syfte eller annars i näringsverksamhet.

Om du som näringsidkare blivit godkänd av Malmö Live Konserthus att köpa biljetter genom E-handelsplattformen eller via Biljettcenter för vidare kommersiell distribution så gäller de separata villkor för bland annat reklamation och återköp av biljetter som du överenskommit med Malmö Live Konserthus.

Om du är intresserad av att köpa biljetter av Malmö Live Konserthus för vidare distribution i näringsverksamhet eller annars i kommersiellt syfte är du välkommen att ta kontakt med oss per e-post till den adress som anges längst ner i detta dokument. 

6. Immateriella rättigheter

Allt material som görs tillgängligt för dig genom E-handelsplattformen eller via Malmö Live Konserthus Biljettcenter, såsom varumärken, firmanamn, rekommendationer, texter, bilder och användarmiljö och användardesign, är Malmö Live Konserthus, eller någon av Malmö Live Konserthus samarbetspartners, immateriella rättigheter. Du förstår att ditt användande av dessa immateriella rättigheter i strid med dessa Villkor skulle kunna skada Malmö Live Konserthus och/eller dess samarbetspartner och du accepterar att inte sprida eller dela dessa immateriella rättigheter utöver vad som anges i dessa Villkor.

E-handelsplattformen och de biljetter som förmedlas får inte justeras, extraheras, kopieras eller distribueras under några andra omständigheter än vad som framgår av dessa villkor eller efter skriftligt godkännande av Malmö Live Konserthus

Du får ladda hem sådant material som uttryckligen görs tillgängligt för nedladdning (t.ex. biljetter till evenemang) för ditt privata, icke-kommersiella utnyttjande, under förutsättning att du behåller alla immaterialrättsliga angivelser på materialet.

För att biljettutgivning och biljettläsning ska fungera korrekt inför ett evenemang behöver biljetthandlingarna innehålla viss information. Du förbinder dig härmed att inte förändra, förvanska eller dölja information (såsom t.ex. pris) som står angivet på biljetten. 

 

7. Personuppgiftspolicy

Malmö Live Konserthus behöver samla in vissa uppgifter som är, eller blir, direkt kopplade till köparen (s.k. ”Personuppgifter”) för att kunna förmedla evenemangsbiljetter på ett tryggt och smidigt sätt. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Från det att vi har mottagit dina personuppgifter kan du således ha stor tillit till att vi behandlar dina personuppgifter med den respekt och säkerhet som Dataskyddsförordningen kräver. I detta avsnitt sammanfattar vi bland annat:

 • När (i vilket sammanhang) och vilka Personuppgifter vi samlar in
 • Syftet med vår insamling och hur vi behandlar Personuppgifter samt hur länge vi lagrar dem
 • Hur du som är yngre än 16 år bör agera när du vill köpa biljetter 
 • Dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter

När du genomför köp via vårt Biljettcenter eller skapar och använder ett Användarkonto för E-handelsplattformen, samtycker du till att vi samlar in följande Personuppgifter:

 • Förnamn och efternamn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelseår (frivilligt)
 • Köphistorik
 • Samt i förekommande fall information om hur du upplevt de av våra föreställningar och/eller evenemang som du besökt samt vårt kundbemötande i anslutning därtill (”Enkätsvar”)

 

Om du är yngre än 16 år och vill skapa ett konto på vår E-handelsplattform, vill vi ha din vårdnadshavares samtycke till vår insamling av dina personuppgifter. Vi ber dig därför berätta för din vårdnadshavare (det kan t.ex. vara din mamma eller pappa) att du skapar ett Användarkonto hos oss och vilken information du delar med oss genom detta Användarkonto. Om du går vidare med att registrera ett Användarkonto så förutsätter vi att din vårdnadshavare samtycker till vår behandling av dina personuppgifter.

Om du eller din vårdnadshavare har några frågor om vår personuppgiftsbehandling är ni välkomna att ta kontakt med oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ner i dessa Villkor.

När du skapat ditt konto kommer du också ha möjlighet att meddela oss vilka intressen du har, till exempel konsert, symfoniskmusik, familjekonsert, föreläsning etc., så att vi kan ge dig relevant information och service.

7.1 Syften med personuppgiftsbehandling

Vårt syfte med att behandla dina Personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom exempelvis tillhandahålla dig biljetter och/eller andra värdehandlingar (t.ex. presentkort) och per e-post eller sms skicka dig information och uppdateringar om det event du köpt biljett till. Syftet med ett användarkonto är även att tillhandahålla dig en välfungerande E-handelsplattform, där du kan köpa biljetter till olika evenemang, lagra betalda biljetter, se din historik över tidigare köp.

När du köper biljett till ett evenemang/konsert som arrangeras av en extern arrangör på Malmö Live Konserthus, kan vi komma att dela dina uppgifter (namn, adress, telefon och e-postadress) med arrangören, i syfte att arrangören ska kunna kommunicera och informera om det aktuella arrangemanget samt informera, marknadsföra och ge erbjudanden om kommande/framtida arrangemang av arrangören. Den externa arrangören är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi delar med arrangören. 

Utöver detta har vi vissa kompletterande syften, såsom:

 • Förbättra och anpassa vår kommunikation och den verksamhet och kundbemötande som vi skapar och levererar till våra besökare. Detta görs bland annat genom utskick av enkäter och analys av dina intressen, din kund- och besöksupplevelse.
 • Kommunikation, nyhetsbrev, riktad marknadsföring via e-post, sms, Facebook eller andra sociala medier för Malmö Live Konserthus (eller våra partners) evenemang och relaterade produkter, tjänster eller projekt. Du har dock alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på länk i utskicket, avregistrera via vår E-handelsplattform under kommunikation på ditt användarkonto eller via Biljettcenter. I vissa fall skapar vi intressemålgrupper på sociala medier ex. Facebook med din e-post. Vill du avregistrera din e-post från dessa anpassade målgrupper, gör du det genom att kontakta oss via e-post till den adress som anges längst ner i detta dokument.
 • Skicka dig information om att det skett större och relevanta uppdateringar av våra Villkor per e-post,
 • Uppfylla krav på redovisning av anonymiserad besöksstatistik som vi bland annat har från externa parter, såsom till exempel Malmö stad, Kulturrådet och Region Skåne. 
 • Verifiera att du, när du köper biljetter av Biljettcenter eller via E-handelsplattformen, agerar i egenskap av konsument eller av oss godkänd näringsidkare, och inte kommer sälja biljetter vidare i kommersiell näringsverksamhet (utan vårt uttryckliga samtycke därtill).
 • Om du har användarkonto på E-handelsplattform: För att löpande förbättra och utveckla E-handelsplattformen och ge dig som användare en bra köpupplevelse, relevant information och god kundservice.

 

7.2 Så länge lagrar vi dina personuppgifter

Malmö Live Konserthus tillhandahåller biljettsystemet och E-handelsplattformen gemensamt med Malmö Opera och båda bolagen har därmed teknisk åtkomst till de Personuppgifter som behandlas, oavsett om ditt biljettköp är av Malmö Live Konserthus, eller Malmö Opera.

Vi behandlar ditt förnamn och efternamn, din postadress, ditt telefonnummer, din e-postadress och födelseår under den tid du har ett Användarkonto samt 3 månader efter avslutat Användarkonto.

Du har alltid rätt att avsluta ditt användarkonto till E-handelsplattformen. Vill du avsluta ditt användarkonto är du välkommen att ta kontakt med oss per e-post till någon av de adresser som anges lägst ner i detta dokument. Vänligen uppmärksamma att ditt användarkonto då tas bort för båda bolagen.

Vi behandlar dina ev. Enkätsvar och analysdata under en period om 12 månader från att du delat sådan information med oss eller informationen annars skapats, varpå vi antingen raderar eller anonymiserar dessa uppgifter.

Vi gör regelbundet interna kontroller av vilka Användarkonton som är aktiva. Användarkonton där ingen inloggning eller aktivitet, såsom biljettköp och annan uppdatering av uppgifter på Användarkonto, förekommit under de senaste 5 åren, raderas eller anonymiseras.

 

7.3 Dina rättigheter  

Du har rätt att, en gång per kalenderår och genom skriftlig ansökan till oss per den e-postadress som anges längst ner i detta dokument begära information om hur vi behandlar dina Personuppgifter, helt kostnadsfritt. Vänligen märk din förfrågan med ”Personuppgifter”. Vi kommer på eget initiativ, och efter uppmärksammande av dig, korrigera Personuppgifter som är inkorrekta.

Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter från våra system (den s.k. ’Rätten att bli bortglömd’). Vill du kräva radering av dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss via e-postadressen som anges lägst ner i detta dokument. Vänligen uppmärksamma att ditt användarkonto då tas bort för både Malmö Live Konserthus och Malmö Opera.

Om du har ytterligare frågor om vår behandling av dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen som anges längst ner i detta dokument. Vänligen märk ärendet ”Personuppgifter”. 

 

7.4 Underleverantörer

För att tillhandahålla dig E-handelsplattformen och biljettkassor använder vi oss av underleverantörer för exempelvis serverplats, e-posthantering, analys och digitalt biljettsystem (s.k. Personuppgiftsbiträden). Våra servrar, samt våra Personuppgiftsbiträdes servrar, är oftast placerade inom EU. I vissa fall har våra underleverantörer (eller deras respektive underleverantörer) verksamhet utanför EES. Vi arbetar med olika metoder för att säkerställa adekvat säkerhet för dina personuppgifter, såsom exempelvis genom att tillämpa EU kommissionens godkända standardavtalsklausuler för dataöverföring.

 

7.5 Cookies

Malmö Live Konserthus använder cookies i syfte att förbättra och anpassa användarupplevelsen på vår webbplats och e-handelsplattform, eller tillhandahålla analys och marknadsföring. Några av de tjänster och samarbeten vi använder behöver också cookies för att fungera korrekt. Cookies används för insamling av övergripande information avseende webbplatsen och e-plattformens användning för att säkerställa funktion och erbjuda riktad digital marknadsföring. 

Vi vidarebefordrar även identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. 

7.5.1 Vad är en cookie

En Cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar på din webbläsare eller enhet. Cookies används för att lagra information som kan vara relevant för att förbättra användarupplevelsen, tillhandahålla funktion eller marknadsföring.

7.5.2 Användningen av cookies

Användningen av cookies regleras av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (2002/58/EC), lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation och EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) (EU/2016/679). 

malmolive.se/om-cookies kan du läsa mer om hur vi hanterar cookies 

7.5.3 Samtycke för cookies

Du kan själv styra användningen av Cookies genom samtyckesbanderollen på vår hemsida. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. 

Det finns undantag, där samtycke inte behövs. Detta gäller cookies som är nödvändiga för webbplatsens funktion eller framställning. 

 

8. Dina betalningar

Betalning av biljetter sker genom en tredjepartsleverantör av betaltjänster, en s.k. betaltjänstleverantör. Din användning av dennes betaltjänst och de Personuppgifter du lämnar ut i anslutning till dina betalningar genom betaltjänsten regleras av betaltjänstleverantörens personuppgiftspolicy och allmänna villkor.

För frågor relaterade till din betalning hänvisar vi dig i första hand till betaltjänstleverantören.

 

9. Övrigt

9.1 Ansvar

Du är ansvarig för din användning av E-handelsplattformen genom ditt Användarkonto och att denna användning följer tillämplig lag samt dessa Villkor.

Du förstår och accepterar att E-handelsplattformen tillhandahålls i “befintligt skick” och “såsom tillgänglig”, utan vare sig uttryckta eller underförstådda garantier av något slag. Du använder E-handelsplattformen på egen risk.

I största möjligaste mån friskriver sig Malmö Live Konserthus från allt ansvar och alla garantier avseende exempelvis, men inte begränsat till, kvalitet, lämplighet för särskilt syfte och att användningen av E-handelsplattformen inte utgör ett intrång i annans rättighet.

Du accepterar att du ansvarar för alla kostnader hänförliga till den datatrafik som uppkommer i anslutning till användandet av E-handelsplattformen, så som exempelvis kostnader för internetabonnemang.

När det gäller evenemang med externa arrangörer, är Malmö Live Konserthus endast utställare av biljetter och ombud för de externa arrangörerna. Malmö Live Konserthus bär därav inte ansvar för evenemanget som sådant, utan endast för att evenemangsbiljetten är giltig. Malmö Live Konserthus är därav ej ansvarig för genomförandet av själva evenemanget, eller deras kvalitet och innehåll, och är därmed heller ej ansvarig för eventuell ekonomisk kompensation på grund av eller kopplat till t.ex. inställt/flyttat evenemang eller andra tillkortakommanden kopplat till evenemanget. Alla frågor eller krav som rör själva evenemanget och dess genomförande skall riktas till arrangören för evenemanget.

 

9.2 Ny ägarstruktur, partnerskap mm

Om vår ägarstruktur skulle förändras så förbehåller vi oss rätten att överlåta dina Personuppgifter och ditt Användarkonto till vår nya juridisk person. Den nya juridiska personen bär därefter ansvar för att fortlöpande tillhandahålla dig E-handelsplattformen och ditt Användarkonto samt ansvarar för behandlingen av dina Personuppgifter. Den nya juridiska personen måste fortfarande följa de rättigheter och skyldigheter som gäller genom dessa Villkor och tillämplig lag.

Vi har rätt att överlåta och upplåta alla, eller delar av, våra rättigheter och skyldigheter under detta avtal samt rätt att använda oss av underleverantörer vid utförandet av våra åtaganden.

Samtliga parter uppmärksammar och accepterar härmed att dessa villkor inte skapar någon agentur, partnerskap, Joint Venture, anställningsförhållande, franchise-förhållande eller liknande typ av relation mellan parterna.

 

9.3 Ändrade villkor

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst ändra E-handelsplattformen, dessa Villkor inkl. vår Personuppgiftspolicy, eller att helt sluta tillhandahålla E-handelsplattformen. I samband med att vi genomför ändringar kommer vi informera dig om i) ändringarna, samt ii) tidpunkt när dessa ändringar träder i kraft. För väsentliga justeringar kommer vi dessutom inhämta ditt uttryckliga godkännande.

Om du inte vill acceptera ändrade Villkor har du rätt att avsluta ditt Användarkonto innan ändringarna träder i kraft.

 

9.4 Tillämplig lag 

Svensk lag tillämpas på dessa Villkor.

 

10. Kontaktinformation

Malmö Live Konserthus
Dag Hammarskjölds torg 4
211 18 Malmö
Tel: 040 34 35 00
E-post: @email
Org.nr:556003-7482

Malmö Opera
Ö. Rönneholmsvägen 20
200 10 Malmö
Tel: 040 - 20 85 00
E-post: @email
Org.nr:556256-2065

 

11. Dataskyddsombud

Telefon: 040-34 00 00

Postadress:

Dataskyddsombud 

Malmö Stad Stadskontoret

Förvaltningsavdelningen

August Palms plats 1

205 80 Malmö Stad

Mail: @email

 

11.1 Personuppgiftssamordnare

Om du vill komma i kontakt med Personuppgiftssamordnare på Malmö Live Konserthus, kontakta @email

Senast uppdaterat: 2024-07-10