1. Om Malmö Live Konserthus AB

2. Personuppgiftspolicy

3. Hur behandlar MLK personuppgifter

4. Laglig grund och lagringsperiod

4.1 Anställda

4.2 Rekrytering

4.3 Produktionskontrakt, samarbetsparter m.fl.

4.4 Kunder

4.5 Fotografering och inspelning i våra lokaler

4.6 Leverantörer

5. Särskilt om känsliga uppgifter/ klassificering av uppgifter

6. Tid för gallring och bevarande

7. Den registrerades rättigheter

7.1 Tillgång, rättning och radering

7.2 Rätt till dataportabilitet

7.3 Rätt att återkalla samtycke

7.4 Rättigheter vid profilering

7.5 Rätt att klaga till Datainspektionen

8. Ändringar i policy och bilagor

9. Kontaktinformation

 

1. Om Malmö Live Konserthus AB

Malmö Live Konserthus AB är ett av Malmö kommun helägt bolag via moderbolaget Malmö Stadshus AB. Bolaget ombildades från tidigare Malmö Symfoniorkester AB 2014.

Bolagets uppdrag är att presentera konserter i alla musikaliska genrer mot en så bred målgrupp som möjligt. I det särskilda ägardirektiv anges verksamhetsområdena MSO, konsertarrangemang, kulturpolitiskt program samt mötesplatsen. Malmö SymfoniOrkester ska skapa genreöverskridande musikmöten och svara för kulturarvsmusiken för regionens befolkning. Till detta kommer verksamhetsområde uthyrning av scener.

Bolaget finansieras i huvudsak via bidrag från ägaren Malmö Stadshus AB, bidrag från Region Skåne och staten, samt via uthyrningar och biljettförsäljning till konserter.

 

2. Personuppgiftspolicy

I syfte att fullgöra vårt kulturpolitiska uppdrag och utföra vår verksamhet som kulturproducent, arrangör och arbetsgivare med flera roller, behandlar Malmö Live Konserthus AB (nedan kallat MLK) personuppgifter. 

Informationen i ”Personuppgiftspolicy, Behandling av personuppgifter” inklusive ”Registerförteckning” samt register över Personuppgiftsbiträden ”Personuppgiftsbiträden,” utgör MLK Personuppgiftspolicy. I personuppgiftspolicyn redogör MLK för vilka register och dokument i verksamheten som innehåller personuppgifter, vilka uppgifter som behandlas och syftet med behandlingen. MLK redogör för den lagliga grunden och efter vilken tid informationen gallras alternativt bevaras. MLK beskriver också hur den vars uppgifter MLK behandlar gör gällande sina rättigheter. 

I flera fall när MLK behandlar personuppgifter gör MLK det i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med exempelvis en anställd, samarbetspart eller leverantör. I de fall den registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som MLK begär kan det medföra att MLK inte kan ingå ett avtal eller fullgöra förpliktelser i ett avtal med den registrerade.

 

3. Hur behandlar MLK personuppgifter

När MLK behandlar och lagrar personuppgifter ska detta i varje fall ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den mån MLK bedömer det nödvändigt. MLK ska genomgående behandla personuppgifter på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. I samtliga fall av personuppgiftsbehandling är MLK noga med att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Om den registrerade känner tveksamhet eller oro för att lämna en viss personuppgift kan denne kontakta MLK (se längst ned i detta dokument under Kontaktinformation), så kan MLK ge den registrerade ytterligare information.

MLK kan, från tid till annan, behöva överlämna information till relevant tredje part (inklusive, men inte begränsat till, situationer där MLK har en rättslig skyldighet att göra så). För att i varje sådant fall säkerställa att personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har MLK som rutin att upprätta avtal (biträdesavtal eller dylikt) med varje extern part som behandlar personuppgifter för MLK:s räkning.

MLKs personuppgiftsbiträdes servrar, är oftast placerade inom EU. I vissa fall har underleverantörer (eller deras respektive underleverantörer) verksamhet utanför EES. MLK arbetar med olika metoder för att säkerställa adekvat säkerhet, såsom exempelvis genom att tillämpa EU kommissionens godkända standardavtalsklausuler för dataöverföring.

 

4. Laglig grund och lagringsperiod

Beroende av i vilket syfte personuppgifter inkommer till MLK (anställning, samarbetspartner, kund eller liknande), ser laglig grund och tider för gallring/bevarande av personuppgifter olika ut. MLK behandlar inte uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och genomför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. 

Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas enligt relevant gällande annan lagstiftning.


4.1 Anställda

Anställdas personuppgifter behandlas för att fullgöra skyldigheter enligt lag, kollektivavtal och/eller för ingåendet och fullgörandet av enskilda avtal.

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, personnummer, telefonnummer, bankuppgifter, underlag för ersättning och förmåner, adress, information om närstående, kvalifikationer, erfarenhet och utveckling, frånvaro, sjukdom och eventuell rehabilitering. De som mottar uppgifterna är chefer, medarbetare på HR och ekonomiavdelningar, IT och ev. interna eller externa aktörer som administrerar löner och andra förmåner m.m. samt myndigheter och andra avtalsparter när så krävs.

Den anställdes personuppgifter krävs bland annat för följande ändamål: löneutbetalning, lönerevision och andra ersättningar och förmåner, allmän personaladministration, tidrapportering, upprätthålla beredskaps- och katastrofplanering, kontakta anhöriga i samband med tillbud/olyckor rörande den anställde, tillhandahålla företagshälsovård, semester, administrera anställningsförmåner (inklusive pensioner, hälso- och sjukvårdsförsäkring), upprätthålla sjukdoms- och frånvarodokumentation för beräkning av sjuklön och deltagande i rehabiliteringsutredningar i enlighet med arbetsmiljölagen, ta beslut om lämpligheten för visst arbete, möjliggöra utvärdering och granskning av prestationer (inklusive information om prestationsförmåga och annan bedömningsinformation och utvecklingssamtal med den anställde) och också mer generellt för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter (inklusive, men inte begränsat till, inkomstskatt och socialförsäkringslagstiftning och all relevant arbetsrättslig lagstiftning, såsom för att uppfylla de turordningsbestämmelser som gäller vid uppsägning eller för att utfärda arbetsgivarintyg).

När en anställning upphör finns som utgångspunkt ingen anledning att spara den f.d. anställdes personuppgifter. Detta inkluderar den anställdes e-postkonto och uppgifter om den anställde på MLK webbplats. Gallring ska i sådana fall ske snarast möjligt efter anställningens upphörande. Från detta finns dock viktiga undantag. För att uppfylla sina åtaganden i enlighet med arbetsrättslig, skatterättslig och socialförsäkringsrättslig lagstiftning behöver MLK spara vissa uppgifter om den anställde även efter anställningens upphörande. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning eller bokföring, åligganden rörande den anställdes företrädesrätt till återanställning i lag (1982:80) om anställningsskydd samt för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot MLK. Det krävs ibland också att uppgifter bevaras för utbetalning av exempelvis pension eller avgångsvederlag. 

MLK kan även komma att behandla uppgifter i samband med medarbetarundersökningar. Sådana undersökningar genomförs för att MLK ska kunna identifiera brister och därefter kunna arbeta med och säkerställa en bra arbetsmiljö.

Vissa av de personuppgifter MLK behandlar till följd av anställningen kan utgöra känsliga uppgifter. Häribland kan nämnas sjukdomstillstånd eller facklig tillhörighet. Se mer om MLK hantering av känsliga uppgifter nedan.

4.2 Rekrytering

För att MLK ska kunna hantera ansökningar, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste MLK behandla vissa personuppgifter. Grunden för denna behandling är samtycke, intresseavvägning, alternativt avtal.

Personuppgifter som behandlas är bland annat namn, födelsedatum, adress, information om utbildning, arbetslivserfarenhet och färdigheter, eventuellt fotografi m.m. De som mottar uppgifterna är huvudsakligen HR-medarbetare, chefer och ev. anlitad rekryteringsfirma. I de fall rekryteringsfirma handhar rekryteringen upprättas alltid personuppgiftsbiträdesavtal med den externa aktören.

4.3 Produktionskontrakt, samarbetsparter m.fl.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser eller för att kunna ingå och fullgöra avtal om produktions- och arrangemangskontrakt med flera samarbeten, kan MLK behöva behandla enskilda parters personuppgifter.

Personuppgifter som i dessa fall kan komma behandlas av MLK är bland annat namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer, bank- och postgironummer. 

De som behandlar uppgifterna är huvudsakligen relevanta chefer och medarbetare, HR- och ekonomimedarbetare.

Behandling av dessa uppgifter kan krävas bland annat för betalning av arvode och andra ersättningar, allmän administration, produktionsplanering, upprätthålla beredskaps- och katastrofplanering samt också mer generellt för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter.

4.4 Kunder

För att kunna ingå och hantera avtal med kunder behandlar MLK personuppgifter. För enskilda kunder som handlar biljetter via biljettkassor eller via webbplats gäller Allmänna villkor för biljettköp inklusive personuppgiftspolicy.

I de fall kunden är ett ombud eller en arrangör (exempelvis en skola) behandlar MLK uppgifter till personer som är företrädare för kunden. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att MLK har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

Personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress telefonnummer och e-post. De som mottar uppgifterna är huvudsakligen för avtalet relevanta personer på planeringssektionen samt ekonomisektionen. Även producenter, produktionsledare och tekniker kan komma att behandla uppgifterna.

Uppgifterna behandlas för att kunna föra dialog med kunden och i stort kunna administrera kundavtalet. Företrädares personuppgifter kan även behandlas för ändamålet att skicka erbjudanden och information till kundbolaget. För de fall MLK behandlar personuppgifter avseende företrädare för potentiella kunder, görs detta i syfte att ta kontakt med kunden för att kunna ge kunden erbjudanden och information via telefon, sms eller e-post.

Kundkonton läggs upp i CRM-system och vart femte år gör MLK en intern kontroll av vilka kunders användarkonton som är inaktiva och raderar eller anonymiserar därefter de användarkonton där ingen inloggning eller aktivitet förekommit under de senaste 5 åren. 

Se Allmänna villkor för biljettköp inklusive personuppgiftspolicy.

 

4.5 Fotografering och inspelning i våra lokaler

För att kunna kommunicera och informera om vår verksamhet på Malmö Live Konserthus kommer vi ibland dokumentera evenemang och konserter med film och/eller foto.

Det innebär att du som besökare kan komma att fångas på bild. Vi vill dock poängtera att nedanstående enbart gäller när du som besökare är identifierbar, vilket ofta inte är fallet då bildmaterialet ofta är publikbilder.

Bildmaterialet kan komma att användas för utsändning i såväl våra egna som i våra samarbetspartners kanaler. Om bilderna används i externa annonser är vår avsikt att säkra att det finns ett tillstånd/avtal med dig, förutsatt att du är identifierbar på bilden.

Vanligtvis sker en bildinsamling med stöd av en s.k. intresseavvägning, där vi bedömt att vårt liksom tredje mans intressen att få kommunicera och informera om vår verksamhet väger tyngre än ditt eventuella motstående intresse mot att vi vidtar sådana åtgärder. I annat fall, och särskilt om du är minderårig, kommer vi att inhämta ditt eller vårdnadshavares samtycke till bildinsamlingen. I händelse av att det rör sig om ren marknadsföring i form av annonser kan bildinsamlingen i stället komma ske med stöd av ett avtal som vi ingår med dig.

I ett försök att tillgodose våra besökares önskemål om att inte fångas på bild ger vi möjligheten att kontakta oss per e-post, och om du motsätter dig sådan insamling vänligen skriv till följande: @email. Vi ska då försöka tillgodose ditt önskemål.

4.6 Leverantörer

För att kunna ingå och hantera avtal med leverantörer behandlar MLK personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för leverantörerna. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att MLK har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

MLK behandlar personuppgifter avseende företrädare på leverantörsbolag som MLK har eller avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, adress och yrkestitel. De som mottar uppgifterna är huvudsakligen medarbetare eller ansvariga på berörd sektion/avdelning samt ekonomiavdelning.

MLK behandlar personuppgifterna för att generellt kunna administrera inköpsavtal, hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till leverantören angående de varor eller tjänster som MLK köper.

MLK kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att avtalsrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister samt hantera ev. rättsliga krav. Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring.

5. Särskilt om känsliga uppgifter/ klassificering av uppgifter

Med känsliga uppgifter avses sådana personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, personliga åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

MLK behandlar normalt inte känsliga personuppgifter i verksamheten och om känslig uppgift i något fall förekommer sker behandling aldrig utan samtycke från den registrerade eller utan att det föreligger sådant stöd som framgår av artikel 9 Dataskyddsförordningen, exempelvis för att

  • fullgöra skyldigheter eller utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätt, social trygghet och socialt skydd.
  • när behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller annans grundläggande intressen.
  • när registrerad är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge samtycke.
  • i vissa fall inom ramen för facklig verksamhet.
  • om uppgifterna redan offentliggjorts av den registrerade.
  • om det är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.
  • om det är nödvändigt av skäl som hör samman med bland annat bedömning av arbetstagares arbetskapacitet eller tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
  • om det är nödvändigt med hänsyn till statistiska ändamål.

Vid varje behandling av känsliga uppgifter vidtar MLK alltid lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. Personuppgifter är aldrig tillgängliga för fler personer än vad som är nödvändigt.

Varje medarbetare ansvarar för att klassificera den information och de uppgifter som inkommer i verksamheten utifrån graden av känslighet. Sektionscheferna ansvarar för att medarbetare på respektive avdelning är medvetna om och utför denna klassificering.

Om känsliga uppgifter (klass 1-2) inkommer till verksamheten och MLK inte har skäl att behandla dessa skall de raderas direkt.

Personuppgifter (klass 3) lämnade i syfte att ha som kontaktuppgifter samt för att kunna fullfölja ett avtal eller annat åtagande behandlas under den tid som laglig grund medger.

Klass 1) sådana personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, personliga åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Klass 2) personuppgifter som personnummer och bankkontonummer och/eller kortnummer

Klass 3) Personuppgifter som namn, adress, telefon, mailadress 

6. Tid för gallring och bevarande

Syftet med insamlandet av personuppgiften (exempelvis för att fullgöra ett anställningsförhållande eller om det är en kontaktuppgift till en samarbetspart för att fullfölja ett samarbete) avgör den tid MLK behandlar uppgifterna. När MLK inte längre har motiv att behandla uppgifterna, och om uppgifterna inte faller under lag om arkivering eller annan lagstiftning, raderas eller anonymiseras uppgifterna.

Den tid efter vilken ett register/dokument skall gallras eller bevaras grundar sig i MLK Arkivredovisning samt anges i Registerförteckning

I de fall den lagliga grunden inte grundar sig på avtal, rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, tillfrågas den vars kontaktuppgifter det finns motiv att spara om samtycke.

Med grund i verksamhetens naturliga upplägg i säsonger, där programläggning, arbete med framtida produktioner och arrangemang, normalt förbereds under en tid av minst tre till fyra år i förväg, samt kräver minst ett års efterarbete, behandlar MLK personuppgifter under fem år. Därefter tillfrågas uppgiftslämnaren om nytt samtycke eller så raderas, alternativt anonymiseras, uppgifterna.

I Registerförteckning står angivet vilka personuppgifter som finns i vilket register, i vilket syfte uppgifterna behandlas, laglig grund, vilken tid olika uppgifter behandlas, dataflöde (vilka digitala system uppgiften finns i), rättslig förpliktelse samt allmänt intresse mm.

7. Den registrerades rättigheter

7.1 Tillgång, rättning och radering

Den registrerade har rätt att vända sig till MLK i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som MLK behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.

I egenskap av personuppgiftsansvarig ska MLK förse den registrerade med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan MLK komma att ta ut en administrationsavgift.

Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade, anonymiserade eller raderade. Om registrerad anser att MLK behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i fall att de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats.

Om den registrerade begär att få uppgifterna rättade, raderade eller begränsade i behandling har MLK i egenskap av personuppgiftsansvarig som rutin att med rimlig ansträngning underrätta varje mottagare av personuppgifterna om den registrerades begäran.

Begäran om utdrag, rättelse eller radering görs genom den e-postadress som anges i slutet av detta dokument under kontaktinformation.

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f) Dataskyddsförordningen. Den registrerade har även rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.


7.2 Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt till att få ut de personuppgifter som denne tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under förutsättning att det (a) är tekniskt möjligt och (b) den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.
 

7.3 Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

7.4 Rättigheter vid profilering

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för den registrerade. Detta gäller dock inte (a) om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med den registrerade, (b) om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning eller (c) om den lagliga grunden utgörs av den registrerades samtycke 

7.5 Rätt att klaga till Datainspektionen

Den registrerade har rätt att rikta klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-657 61 00

E-postadress: @email

8. Ändringar i policy och bilagor

MLK AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera policy inklusive bilagor. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policy, kommer MLK informera om detta på lämpligt sätt.

9. Kontaktinformation

Personuppgiftssamordnare

Malmö Live Konserthus AB, Org.nr: 556003-7482

Dag Hammarskjölds torg 4, 205 80 Malmö

Tel: 040-34 35 00

E-post: @email

 

Dataskyddsombud

Malmö stad, Stadskontoret Förvaltningsavdelningen

August Palms plats 1

205 80 MALMÖ

Tel: 040-34 00 00

E-post: @email

Senast uppdaterat: 2022-11-23